×
Юридична інформація Про компанію

Про компанію

FlashCash - продукт, створений для того, щоб Ви отримали гроші тоді, коли вони найбільш Вам необхідні. Ми постійно думаємо про те, щоб зробити процес отримання кредиту ще більш зручним і безпечним для Вас. При цьому, наше головне правило - допомога повинна прийти блискавично, тоді, коли Ви в ній дійсно потребуєте. Наша головна цінність - наші клієнти, а тому ми працюємо чесно, прозоро і відкрито. Ми не дзвонимо Вашим близьким або на роботу, не вимагаємо надання копій документів і гарантуємо захист Ваших персональних даних.

FlashCash - перший сервіс з надання блискавичних кредитів в Україні.

Детальніше
Акції Новини Питання-відповідь Контакти
зв'язатися з нами
+38 (097) 44-33-210
+38 (073) 44-33-210
+38 (050) 44-33-212
загальні питання
info@flashcash.com.ua
графік роботи гарячої лінії

пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс: 10:00-17:00

Відправити повідомлення

напишіть нам, будемо раді відповісти на будь-які ваші питання

Кредитний договір

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом № ___ від  _______ р.

ТОВ «ФК ФОРТ»

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №________

 

м. Київ                                                                                                                  "___”___________20_р.

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФОРТ» (код ЄДРПОУ 42725156), зареєстроване Реєстраційною службою Головного управління міністерства юстиції у м. Києві за номером запису  № 1 070 102 0000 080380 від 28.12.2018 року, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вулиця Мечникова, 16., Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 14.05.2019 № 833, у подальшому іменується "Кредитор", в особі директора Сідляренка Якова Анатолійовича, що діє на підставі статуту, з однієї сторони, та _________________________________, паспорт серія ________ № _____, виданий _____________, ______________________року, зареєстрований (-а) за адресою (місце проживання): ______________________, ідентифікаційний номер ____________, у подальшому іменується "Позичальник", з іншого боку, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона" уклали даний Кредитний договір (далі – Договір) про нижченаведене:

Терміни та визначення в Договорі:

Сайт - інтернет-сторінка Кредитора з доменним ім’ям www.flashcash.com.ua, яка є частиною Інформаційно-телекомунікаційної системи Кредитора, що використовується, але не виключно,  з метою укладення кредитних правочинів (в т.ч. цього Договору) та здійснення інших дій.

Особистий кабінет це персональна захищена Паролем та Логіном  web-сторінка Позичальника на Сайті, в якій Позичальник має можливість укласти цей Договір, отримувати інформацію та документи пов’язані з обслуговуванням кредиту (в т.ч. суму заборгованості за кредитом, строки погашення, інше), здійснювати погашення кредитної заборгованості через віртуальний POS-термінал. Вхід до Особистого кабінету здійснюється Позичальником через Сайт після його  ідентифікації за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором та/або Паролю. Реєстрація Кредитором Позичальника у системі Кредитора здійснюється після направлення Позичальником в Особистому кабінеті Заявки на отримання кредиту.

Логін  – номер мобільного телефону Позичальника, вказаний Позичальником при створенні Особистого кабінету та використовується як особистий ключ при кожному вході в Особистий кабінет.

Пароль  – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлена Позичальником  та може використовуватися як особистий ключ  при вході в Особистий кабінет.

POS-термінал – програмний комплекс, який використовується для безготівкових розрахунків в Особистому кабінеті.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит у гривні на умовах, передбачених Договором, а Позичальник зобов’язується одержати та повернути кошти кредиту, сплатити проценти за користування ним, комісії та виконати інші обов’язки, передбачені Договором.

1.2. Сума кредиту(загальний розмір) складає: __ (сума прописом) гривень. Тип кредиту – кредит.

1.3. Строк дії кредиту: ____ (дата прописом) днів.  Позичальник зобов’язаний повернути Кредит Кредитору «___» _______ 201_ року або в іншу дату, що визначається після здійснення автоматичного продовження строку дії кредиту (пролонгації) у порядку передбаченому пп.1.3.1.-1.3.3. цього Договору (далі - День повернення кредиту). Графік платежів – без врахування передбачених цим Договором пролонгацій строку дії кредиту, у  розрізі сум та порядку погашення кредиту, сплати нарахованих процентів, визначений Додатком №1 до цього Договору. При цьому, у випадку здійснення пролонгацій строку дії кредиту, відповідно до пп. 1.3.1-1.3.2 Договору, новий Графік платежів з урахуванням відповідної пролонгації розміщуються Кредитором в Особистому кабінеті на письмову вимогу Позичальника.

1.3.1. Строк дії кредиту автоматично продовжується на кількість днів, зазначених в п.1.3. цього Договору, у випадку, якщо по День повернення кредиту (включно) було здійснено оплату  заборгованості по Договору  на суму не менше суми процентів, що розраховані виходячи з кількості  днів, що встановлені в п.1.3 Договору та передували (поспіль) Дню поверненню кредиту (включно).

1.3.2. У випадку, якщо строк дії кредиту закінчився та не відбулася його чергова пролонгація, строк дії кредиту автоматично продовжується, на кількість днів, зазначених в п.1.3. цього Договору в дату здійснення оплати в повному обсязі заборгованості за процентами, що нараховуються відповідно до умов цього Договором.

1.3.3. Загальна кількість пролонгацій, що передбачені пп.1.3.1-1.3.2 Договору, протягом всього строку дії Договору не може перевищувати 24 місяці з дати укладення цього Договору, тобто останній День повернення кредиту з урахуванням всіх пролонгацій в будь-якому випадку не пізніше ___________року. Після кожної пролонгації строку дії кредиту, День повернення кредиту зазначається в Особистому кабінеті. Новий Графік платежів з урахуванням відповідної пролонгації розміщуються Кредитором в Особистому кабінеті за наявності письмової вимоги Позичальника.

1.4. Процентна ставка за користування коштами кредиту встановлюється:

1.4.1. протягом початкового строку кредиту (без пролонгацій)  - 0,01 % в день, при умові якщо не пізніше дати закінчення початкового строку кредиту (без пролонгацій) Позичальник здійснив погашення заборгованості за Договором в повному обсязі.

1.4.2. протягом початкового строку кредиту (без пролонгацій): __%  в день, у випадку якщо Позичальником не виконані умови для застосування процентної ставки, зазначеної в пп. 1.4.1. Договору.

1.4.3. в період дії пролонгації : __% в день.

1.4.4. в період прострочення ____% в день, застосовується  з наступного дня, що слідує за Днем повернення кредиту, якщо Позичальник продовжує користуватися коштами кредиту після Дня повернення кредиту.

(для пільгових кредитів)

 

1.4.1. протягом початкового строку кредиту (без пролонгацій)  - _____% в день;

1.4.2. в період дії пролонгації : __%  в день.

1.4.3. в період прострочення ____% в день, застосовується  з наступного дня, що слідує за Днем повернення кредиту, якщо Позичальник продовжує користуватися коштами кредиту після Дня повернення кредиту.

(для звичайних кредитів)

 

1.5.Тип процентної ставки – фіксована.

1.6. Цільове призначення кредиту(мета отримання кредиту): на споживчі потреби.

1.7. Орієнтовна реальна річна процентна ставка ___%  річних. 

Обчислення реальної річної ставки базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку та, що Кредитор і Позичальник виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені Договором.

1.8. Орієнтовна загальна вартість кредиту складає: ________грн.

 

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Кошти кредиту надаються Кредитором у безготівковій формі шляхом їх перерахування Кредитором (від імені та за рахунок Кредитора) на платіжну карту Позичальника №__________________ емітовану банком України (далі  - платіжна картка).

Сума кредиту(його частина) перераховується Кредитором протягом трьох робочих (банківських) днів з моменту укладення цього Договору.

2.2. Кредитор надає Позичальнику консультативні послуги з питань виконання Договору,  в тому числі шляхом надання інформації та документів через Особистий кабінет.

2.3. Кредит вважається наданим в день перерахування Кредитором суми кредиту (загального розміру) на користь Позичальника.

2.4. Кредит вважається погашеним в день отримання Кредитором коштів в погашення заборгованості за кредитом.

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕНТІВ. КОМІСІЙНІ ВИНАГОРОДИ.

3.1. Розрахунок процентів за користування кредитом здійснюється за період з дати перерахування коштів кредиту з поточного рахунку Кредитора на платіжну картку Позичальника до Дня повернення кредиту, з урахуванням всіх пролонгацій, у разі якщо в День повернення кредиту відбулося фактичне погашення кредиту в повному обсязі. У випадку прострочення погашення кредиту проценти нараховуються і за період прострочення, але не більше  60-ти календарних днів поспіль з моменту виникнення такої прострочки. Незалежно від суми заборгованості по кредиту, проценти нараховуються  на початкову суму кредиту, визначену в п.1.2 Договору, протягом строку визначеного Договором.

3.2. Розрахунок процентів здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та у році, тобто метод “факт/факт”. До періоду розрахунку процентів включається день надання та не включається День повернення кредиту (крім випадку, фактичного повернення кредиту в дату, яка не відповідає Дню повернення кредиту).

3.3. За надання кредиту Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитору комісію у розмірі ______гривень. Позичальник доручає Кредитору утримати розмір зазначеної комісії з суми кредиту, що підлягає наданню Позичальнику на платіжну картку в момент такого надання. Тобто на платіжну картку Позичальника зараховується сума кредиту за вирахуванням зазначеної комісії.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1.  Кредитор зобов'язується:

4.1.1. Надати Позичальникові в кредит грошові кошти в порядку та сумі, визначених цим Договором.

4.1.2. Належним чином вести облік платежів, отриманих від Позичальника.

4.1.3. В Особистому кабінеті  надавати Позичальнику повну й точну інформацію про здійснені ним платежі та суму заборгованості станом на конкретну дату. На письмову вимогу Позичальника надавати новий Графік платежів з урахуванням відповідної пролонгації строку дії кредиту.

4.1.4. Надавати Позичальнику консультації з питань виконання цього Договору.

4.1.5. Не розголошувати відомості третім особам про Позичальника та про здійснені ним операції, крім випадків, передбачених законодавством України та/або Договором.

4.1.6. Повідомляти про зміну свого місцезнаходження протягом 30 календарних днів з моменту настання таких змін.

4.2. Кредитор має право:

4.2.1. Вимагати своєчасного здійснення платежів відповідно до цього Договору

4.2.2. Отримувати від Позичальника платежі в рахунок погашення заборгованості за кредитом, процентами, та іншими платежами передбаченими Договором.

4.2.3. Кредитор на власний розсуд має право забезпечити виконання Позичальником зобов’язань  за цим Договором, шляхом укладення будь-яких передбачених законодавством України договорів забезпечення.

4.2.4. Кредитор має право самостійно або із залученням третіх осіб перевіряти відомості та інформацію, надані Позичальником, в тому числі запитувати третіх осіб, в т.ч. у осіб, що пов’язані родинними зв’язками із Позичальником, про достовірність наданих Позичальником відомостей та передавати відповідну інформацію в бюро кредитних історій для формування кредитної історії Позичальника.

4.3. Позичальник зобов'язується:

4.3.1. Повернути Кредитору суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом в порядку та строки, визначені Договором.

4.3.2. Дотримуватись строків виконання зобов’язань передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно щодо повернення кредиту та сплати процентів, відповідно до умов цього Договору.

4.3.3. Повідомляти Кредитора протягом 2 /двох/ календарних днів про зміну даних, які зазначені в п.8.1. цього Договору.

4.4. Позичальник має право:

4.4.1. В Особистому кабінеті одержувати від Кредитора інформацію про здійснені платежі, передбачені цим Договором. На письмову вимогу отримувати від Кредитора в Особистому кабінеті новий Графік платежів з рахуванням відповідної пролонгації

4.4.2. Достроково сплатити повністю або частково суму кредиту з урахуванням процентів за весь строк користування кредитом, письмово повідомивши про це Кредитора.

4.4.3. Відмовитись від укладення цього Договору  без пояснення причин, якщо строк дії кредиту від одного місяця та більше та лише у випадку виконання наступних необхідних умов:

 

а) письмово повідомити про це Кредитора не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання та отримання екземпляру цього Договору. Таке повідомлення направляється Позичальником Кредитору на електронну адресу Кредитора _________ або рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Кредитора;

б) протягом семи календарних днів з дати направлення Кредитору повідомлення, відповідно до пп.а) п.4.4.3 Договору, повернути Кредитору загальну суму кредиту, одержану згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в цьому Договорі.

При цьому, у випадку неповернення Позичальником загальної суми кредиту та/або процентів за їх користування у зазначений строк, відмова Позичальника від Договору вважається такою, що не здійснювалась і цей Договір продовжує діяти на умовах передбачених ним;

Право на відмову від Договору, передбачене цим пунктом Договору не застосовується:

1) до кредитів зі строком дії до одного місяця; та/або

2) до кредитів, які були повернуті в повному обсязі до моменту направлення відмови від Договору.

4.4.4 Інші права, надані Позичальникові законодавством з питань захисту прав споживачів.

 

5. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ

ТА СПЛАТИ ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ

 

5.1. Кошти кредиту, одержані Позичальником за Договором, повертаються ним в повному обсязі у валюті кредиту не пізніше Дня повернення кредиту (включно), з урахуванням пролонгацій, передбачених цим Договором, на поточний рахунок Кредитора, зазначений в Розділі 8 Договору, в тому числі шляхом ініціювання переказу коштів з будь-якої платіжної картки Позичальника через РОS-термінал в Особистому кабінеті, РОS-термінал розміщений на сайтіhttps://flashcash.com.ua, платіжні термінали банків, фінансових установ, з якими у Кредитора є відповідні домовленості про таке приймання та переказ на поточний рахунок Кредитор

5.2. Сплата процентів за користування кредитом здійснюється Позичальником  на поточний рахунок Кредитора, зазначений в Розділі 8 Договору, шляхом ініціювання переказу коштів з будь-якої платіжної картки Позичальника у спосіб передбачений п.5.1 Договору:

- не  пізніше Дня повернення кредиту (включно), за кожний строк користування кредитом, що становить кількість днів, визначену в п.1.3 Договору.

5.3. Позичальник здійснює платежі за Договором у такій черговості (крім випадків, коли інша черговість доведена Кредитором до Позичальника у письмовій формі):

5.3.1. у першу чергу  здійснюються платежі з повернення простроченої суми кредиту та прострочені  проценти за користування кредитом. Якщо коштів, що направляються для погашення заборгованості передбаченої даною чергою, недостатньо для її повного погашення, погашення повинно здійснюватися у такій черговості:

 - прострочені зобов’язання по процентам;

 - прострочені зобов’язання по кредиту;

5.3.2. у другу чергу сплачується сума кредиту та проценти за користування  кредитом. Якщо коштів, що направляються для погашення заборгованості передбаченої даною чергою, недостатньо для її повного погашення, погашення повинно здійснюватися у такій черговості:

-строкові зобов’язання по процентам;

- строкові зобов’язання по кредиту;

5.3.4 у третю чергу здійснюється сплата інших платежів за Договором.

5.4. Всі платежі за Договором повинні надходити до Кредитора у встановлених розмірах без будь-яких відрахувань та утримань в рахунок будь-яких комісійних, мита, внесків чи інших платежів. Зазначені відрахування та утримання, якщо вони справляються, в будь-якому випадку здійснюються за рахунок Позичальника.

5.5. У випадку відсутності можливості здійснити оплату кредитної заборгованості шляхом ініціювання переказу коштів з будь-якої платіжної картки Позичальника через термінали визначені в п.5.1 Договору, Позичальник має право здійснити платіж через будь-яку банківську установу на поточний рахунок Кредитора, зазначений в Розділі 8 цього Договору. При цьому, Позичальник підтверджує, що повідомлений Кредитором та  розуміє, що згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», внутрішньобанківський переказ виконується в строк до двох операційних днів, а міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів, в зв’язку з чим фактичне погашення заборгованості за цим Договором може відбутися в будь-який день в межах зазначених строків,  що може спричинити прострочення виконання грошових зобов’язань Позичальника за цим Договором.

5.6. Цим Сторони погоджуються, що повернення заборгованості за Договором може здійснюватися третьою особою. В такому випадку, вважається, що Позичальник повідомив такій особі інформацію (в т.ч. конфіденційну) щодо себе (майнового стану, укладених правочинів та інш.) та поклав на неї  обов’язок щодо виконання зобов’язання за Договором, відповідно до ст.528 ЦК України.

При цьому Позичальник також розуміє та погоджується, що виконання обов’язку за Договором третьою особою тягне для Позичальника всі правові наслідки передбачені Договором, в тому числі, але не виключно,  можливість застосування умов щодо здійснення пролонгації строку кредиту, відповідно до п.1.3 (пп.1.3.1-1.3.3) Договору.

5.7. Цим, Позичальник доручає Кредитору  ініціювати через банк- еквайр, що обслуговує POS-термінал,  списання коштів з відповідного рахунку Позичальника з використанням реквізитів  платіжних карток, що були зазначені Позичальником при отриманні/поверненні кредиту (ів), сплаті процентів за їх користування, та направляти їх на виконання грошових зобов’язань Позичальника за цим Договором, термін чи останній день строку виконання яких настав, або виконання яких прострочено, у сумі, що не перевищує фактичної заборгованості Позичальника на день списання

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ

6.1. У разі несвоєчасного виконання зобов’язань щодо погашення кредиту та/або процентів за цим Договором,  Позичальник несе відповідальність передбачену чинним законодавством України.

6.2. У випадку порушення прав Позичальника, неналежного виконання чи невиконання цього Договору, Кредитор несе відповідальність згідно із чинним законодавством України та цим Договором.

6.3. Кредитор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо воно  спричинене:

- рішеннями органів законодавчої та/або виконавчої влади України, які унеможливлюють виконання Кредитором своїх зобов'язань за Договором;

 - причинами, що знаходяться поза сферою контролю Кредитора;

 - виникненням обставин непереборної сили.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни до Договору оформляються додатковими угодами Сторін лише у письмовій формі, які є невід’ємною частиною Договору. Позичальник підтверджує, що йому була в чіткій та зрозумілій формі надана інформація, вказана в ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.01 р., ст.9 Закону України «Про споживче кредитування».

Підписуючи даний Договір, Позичальник дає дозвіл на передачу Кредитору своїх персональних даних, а також дає згоду на те, що Кредитор має право направляти SMS- повідомлення/ листи – повідомлення на електронну пошту/ повідомлення, відправлені іншими засобами, комерційні пропозиції Кредитора та рекламні матеріали, при цьому Позичальник погоджується з тим, що направлення вказаної інформації на електронну пошту /номери телефонів, повідомлені Позичальником, Кредитор буде здійснювати як самостійно, так і з залученням контрагентів (операторів мобільного зв’язку тощо). Позичальник погоджується і розуміє, що саме він несе всі ризики, пов‘язані з тим, що направлена Кредитором інформація стане доступною третім особам. Позичальник ознайомлений з тим, що в будь-який момент дії Договору може відмовитись від отримання вказаних повідомлень.

Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність щодо умов Договору та іншої інформації, що одержується одною Стороною від другої під час виконання Договору. Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду Кредитору на розповсюдження конфіденційної інформації про нього, в тому числі шляхом ознайомлення з умовами Договору третіх осіб, які відповідно до укладених з Кредитором договорів надають поручительство, майнове поручительство та (або) гарантію у забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Договором та/або до яких переходить право вимоги до Позичальника за Договором та/або надають(планують надавати) Кредитору будь-які послуги, а також у випадку допущення Позичальником прострочення виконання будь-яких зобов’язань передбачених цим Договором.

Позичальник надає згоду Кредитору у випадку допущення прострочення зобов’язань за Договором розповсюджувати конфіденційну інформацію про нього, що включає, але не виключно,  публікування інформації  про таке прострочення та Позичальника що його допустив в  мережі Інтернет або засобах масової інформації, на стендах, дошках оголошень, та інших засобах (пристроях), на яких з інформацією може знайомитися  необмежене коло третіх осіб.

7.2. Позичальник з підписанням цього Договору надає Кредитору свою згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій відомостей, що складають його кредитну історію та на формування кредитної історії, яка і характеризуватиме виконання прийнятих Позичальником на себе зобов'язань за Договором. Кредитор може надавати інформацію про Позичальника наступним бюро кредитних історій: ТОВ «Роздрібне Бюро кредитних історій» (04073, м. Київ, вулиця Вербова, будинок 17-А), ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (02660, м. Київ, вул. Раскової, 11), ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій» (03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, 65 офіс 306).

7.3. Всі додатки до цього Договору підписані Сторонами є невід’ємною частиною Договору.

7.4. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, або через Особистий кабінет.

7.5. Спори, що виникають між Сторонами під час виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. Спори, за якими Сторони не досягли згоди, вирішуються шляхом звернення до суду.

7.6. Особи, що підписали цей Договір, заявляють, що текст Договору прочитаний ними повністю, положення Договору зрозумілі.

7.7. Особи, що підписали цей Договір, заявляють та гарантують, що вони мають всі необхідні повноваження на укладення Договору від імені Сторін.

7.8.

Цей Договір укладається шляхом направлення його тексту підписаного зі Сторони Кредитора в Особистий кабінет Позичальника  для ознайомлення та підписання.  Договір набирає чинності з моменту його підписання аналогом власноручного підпису та відтиску печатки  Кредитора,  що відтворені засобами копіювання та електронним підписом одноразовим ідентифікатором Позичальника, що відтворений  шляхом використання Позичальником  одноразового ідентифікатора, який формується для кожного разу використання та направляється Позичальнику на номер телефону, що являється Логіном. Введення Позичальником коду одноразового ідентифікатора з метою підписання електронним підписом одноразовим ідентифікатором цього Договору  вважається направленням Кредитору повідомлення про прийняття в повному обсязі умов цього Договору.

Договір діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за ним. 

7.9. Договір складено у двох однакових примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

7.10. Укладення цього Договору не пов’язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг третіх осіб та не вимагає укладення  договорів про надання додаткових чи супутніх послуг з третіми особами.

7.11. Під час укладання цього Договору Сторони керувалися Правилами надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту Кредитора. Позичальник підтверджує, що до укладення цього Договору ознайомився з в повному обсязі з  внутрішніми Правилами надання коштів у позику в тому числі  на умовах фінансового кредиту Кредитора.

7.12. Дія цього Договору припиняється: а) у випадку передбаченому п.7.8. Договору; б) в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

7.13.

Сторони домовились, що примірник цього Договору вважається отриманим Позичальником, якщо Кредитор його направив на електронну адресу вказану Позичальником в Особистому кабінеті та/або безпосередньо в Особистий кабінет.

У випадку відправлення Договору в Особистий кабінет, Позичальник приймає та підтверджує, що дані Особистого кабінету є його контактними даними, які були ним зазначені під час укладення Договору  та які  дають можливість Позичальнику переглядати укладений Договір, завантажити його на свій персональний комп’ютер або інший пристрій, створити копію на паперовому носії і таким чином отримати його у формі, що унеможливлює зміну його змісту. В цьому випадку датою відправлення Договору  вважається дата, з якої Позичальнику в Особистому кабінеті  стає доступним текст укладеного Договору.

7.14. Невід’ємною частиною цього Договору є Додаток №1

 

8. ПІДПИСИ СТОРІН:

 

 

Кредитор:

ТОВ   «ФК ФОРТ»

01021, м. Київ, вулиця Мечникова, 16

Ідентифікаційний код:  42725156

р/р №265091506 в АТ «ПУМБ», МФО 334851

Не платник ПДВ

 

 

 

Директор

 

_________________________

Я.А. Сідляренко

м.п.

Позичальник:

 

_______ П.І.Б._____________

підписано (електронний підпис одноразовим ідентифікатором Позичальника,  відтворений  шляхом використання Позичальником  одноразового ідентифікатора).   

 

Підтверджую, що один примірник цього Договору отримав  в Особистому кабінеті.

__________П.І.Б..

 

Додаток № 1

до Кредитного договору

№ _______від _________

 

 

ГРАФІК  ПЛАТЕЖІВ

Цим графіком встановлюються кількість платежів, їх розмір та періодичність внесення Позичальником з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

 

 

 

Кількість платежів

Дата платежу

Сума наданого

Кредиту

Розмір процентів, в день

До сплати  (разом)

Кредит

Проценти

Разом

1*

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

* Цей Графік платежів складений без врахування передбачених  Кредитним договором пролонгацій строку дії кредиту.

Комісія за надання кредиту сплачується одноразово за рахунок кредитних коштів Позичальником в момент отримання кредиту.

Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 20__ р.

 

Кредитор:

ТОВ  «ФК ФОРТ»

01021, м. Київ, вулиця Мечникова, 16

Ідентифікаційний код:  42725156

р/р №265091506 в АТ «ПУМБ», МФО 334851

Не платник ПДВ

 

 

 

Директор

 

_________________________

Я.А. Сідляренко

  м.п.

Позичальник:

 

_______ П.І.Б._____________

підписано (електронний підпис Позичальника,  відтворений  шляхом використання Позичальником  одноразового ідентифікатора).